Veicinot attīstības sadarbību, Jelgavas novads turpinās sadarbību ar Moldovu

30.05.2013.

Jelgavas novada pašvaldība uzsākusi īstenot mini-grantu shēmas projektu „Aktīva partnerība un pašvaldības attīstībai”, kas atbalstīts projekta „WTDWorking Together for Development” (“Strādāsim kopā attīstībai”) ietvaros. Šajā projektā līdzdarbojas 21 partneris, tajā skaitā Latvijas Pašvaldību savienība, kas izsludināja projekta pieteikumu Latvijā un veica iesniegto projektu izvērtējumu.

Šī projekta aktivitātes turpinās 2009.gadā uzsākto sadarbību ar Moldovas Kahulas pašvaldību, kad tolaik vēl Jelgavas rajona padome ieguva Eiropas Komisijas Europe Aid programmas finansējumu Attīstības sadarbības projekta īstenošanai. Tā mērķis bija veicināt demokratizāciju un ilgtspējīgu attīstību Kahulas reģionā Moldovā. Divu gadu laikā projekta ietvaros pašvaldības eksperti kopīgi ar sadarbības partneriem no Daunpatrikas (Lielbritānija) veica Kahulas reģiona pašvaldību un NVO pārstāvju apmācības dažādās jomās, tika rīkots bērnu zīmējumu konkurss – izstāde par labdarības tēmu visās trijās projektā iesaistītajās valstīs. Tāpat projektā tika organizēts forums jauniešiem, lai sāktu dialogu un sadarbību starp iesaistīto valstu jauniešiem.

Projektā „Aktīva partnerība un pašvaldības attīstībai” Kahulas pašvaldības un NVO pārstāvji laikā no 5. – 9.jūnijam apmeklēs Latviju, lai turpināt apgūt zināšanas par ilgtspējīgu un demokrātisku valsts un pašvaldību attīstību.

Apmācību pirmā diena tiks pavadīta Rīgā, apmeklējot Eiropas māju, iepazīstoties ar EK Pārstāvniecības Latvijā darbu un Eiropas Parlamenta Informācijas biroja pienākumiem, tiekoties ar LAPAS (Latvijas Platforma attīstības sadarbībai) un LPS (Latvijas Pašvaldību savienība) pārstāvjiem, kā arī apmeklējot Saeimu un Saeimas Eiropas lietu komisiju. Savukārt Jelgavas novada pašvaldības speciālisti iepazīstinās Kahulas pārstāvjus ar ilgtspējīgas attīstības plānošanas principiem, investīciju piesaistes iespējām nelielām pašvaldībām, finanšu un budžeta plānošanas jautājumiem valsts un pašvaldību līmenī, sociālo pakalpojumu un sociālā palīdzības sistēmu Latvijā, sabiedrības iesaistīšanu lēmumpieņemšanas procesā, kā arī vietējo iniciatīvu veicināšanas pasākumiem. Lai gūtu ieskatu vietējās identitātes stiprināšanā un kultūras pasākumu organizēšanā, viesi piedalīsies arī divu jaunu Jelgavas novada simbolu – buru – atklāšanā Glūdas un Jaunsvirlaukas pagastos 7.jūnijā un Jelgavas novada svētkos 8.jūnijā.

Lai arī mums joprojām šķiet, ka Latvija ir valsts, kurai nepieciešama palīdzība un atbalsts, sevišķi šajā sarežģītajā laikā, Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune uzsver – Latvija šajos gados pēc neatkarības atgūšanas ir daudz mācījusies gan no ārvalstu ekspertiem un sadarbības partneriem, gan arī dažreiz no savām kļūdām. Tāpēc savu zināšanu un pieredzes sniegšana Kahulas pašvaldībai ir ļoti apsveicams solis, un mēs ceram, ka tas ļaus Moldovai veicināt demokrātiskas valsts izveidi un straujāku ekonomisko attīstību.

Tāds ir attīstības sadarbības mērķis – sniegt palīdzību trūcīgām un mazāk attīstītām valstīm (jaunās demokrātijas valstīm vai jaunattīstības valstīm), veicinot to ilgtermiņa sociālo un ekonomisko tautas attīstību, nodrošinot mieru un drošību pasaulē. Latvija nesenā pagātnē no saņēmējvalsts ir kļuvusi par donorvalsti, un jau vairākus gadus sniedz palīdzību citām valstīm, tajā skaitā Moldovai, Gruzijai, Ukrainai. Diemžēl krīzes dēļ 2009. – 2011. gadā Latvijā iestājās “klusais periods”, tomēr kopš 2012.gada finansējums attīstības sadarbībai ir atjaunots. 2012. gadā Latvija attīstības sadarbībai veltīja 0.08% no valsts NKI (nacionālais kopieņēmums), kas veido apmēram 11.24 miljonus latu. 90% no Latvijas sniegtās attīstības palīdzības veido daudzpusējā palīdzība (iemaksas ES budžetā, ES Attīstības fondā, ANO aģentūrās un fondos u.c.). Pārējos 10% veido divpusējā palīdzība, kas ietver Ārlietu ministrijai piešķirtā attīstības sadarbības politikas budžeta ietvaros realizētos projektus, finansējumu divpusējai attīstības sadarbībai, kas nav plānota kopējā attīstības sadarbības budžetā, bet tiek maksāta no attiecīgo valsts iestāžu budžetiem, kā arī humāno palīdzību.

Jāuzsver, ka Eiropas Savienība un tās dalībvalstis kopā sniedz aptuveni 60% no visas pasaules attīstības palīdzības un ir pasaulē lielākais donors – 2011. gadā attīstības sadarbībai tā atvēlēja 53 miljardus eiro. Kopš 2010.gada Eiropas Savienības Attīstības sadarbības komisārs ir latvietis Andris Piebalgs.

WTFD_logo ES_karogs Informāciju sagatavoja:
Anita Škutāne, Jelgavas novada pašvaldības Starptautisko projektu vadītāja
tel. 63048446, e-pasts: anita.skutane@jelgavasnovads.lv


 Iesakām